Thanks to Edel

Legion Tessera Placeholder

Thanks to Edel

Fr. Anselm Moynihan

Thanks to Edel by Fr. Anselm Moynihan
Quinn, Edel, - 1907-1944.